Om meg

Bildet mitt
Jeg er en nysgjerrig rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune, og jeg er svært glad i Norwich City, ny kunnskap og riktig bruk av digitale verktøy. Samhandling med engasjerte og kunnskapsrike folk setter jeg også stor pris på. Blant annet så har jeg vært med på å etablere en yrkesskole for jenter i Kakamega, Kenya og jeg har forsøkt meg som NORAD's pedagogiske alibi på et ambulerende musikkprosjekt i Palestina. Jeg blogger for å endre verden til det bedre.

søndag 18. mars 2012

Glem Finland, New Zealand og Canada - Drammen er snart i førersetet

For noen dager siden var jeg på besøk i Drammen for å høre om prosjektet "Norges beste skole", og jeg hadde på forhånd høye forventninger til hva jeg skulle få innblikk i. Det jeg så mest frem til var å høre om hvordan samarbeidet mellom skoleeier, kommuneadministrasjon og rektorer fungerte og hvordan drammenserne arbeidet med å utvikle digitale ferdigheter. Det er etter min mening helt avgjørende å lykkes på de to områdene for å skape fremgangsrike skoler i fremtiden

Drammen kommune vedtok i 2007 en ny visjon for skolene i Drammen. Alle rektorene var involvert i den ettårige prosessen med å lage handlingsplanen som skal lede frem til at Drammenskolen blir Norges beste skole. Handlingsplanen ble vedtatt av skoleeier med full støtte fra kommuneadministrasjonen i 2008. Det kanskje viktigste grepet i Drammen ble gjort 1. august 2009, da de opprettet en prosjektbase som motor for det videre utviklingsarbeidet. Prosjektbasen sine overordnede mål er å heve elevmassen sine resultater over landsgjennomsnittet og høyere enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi. Mandatet er:
  • sørge for fremdrift i implementeringsarbeidet i skolene
  • legge til rette for delingskultur fra det pedagogiske praksisfeltet
  • legge til rette for kompetanseutvikling ut fra skolenes behov
  • skaffe oversikt over ressurspersoner innen de enkelte fokusområder
Den overordnede strategien er å satse på læreren, styrke resultatoppfølgingen og fokusere innsatsen på prioriterte områder. De prioriterte områdene er basisferdighetene med digitale ferdigheter som den femte basisferdigheten. Drammen etablerte tidlig et klart skille mellom digital teknikk og digital pedagogikk. Drammen IKT (D-ikt) har som målsetting å bli ledende på kommunal IT, og de er teknisk støtte for skolene og rådgivende for skolenes valg av digitale løsninger. Det er tekniske og pedagogiske medlemmer i alle styringsgrupper og fora der beslutninger tas, og det gir gode muligheter for helhetlige fellesløsninger for alle involverte i skolene. F. eks så er det felles standarisering av utstyr og felles innkjøpsordninger og alle 8. klassinger får ny PC som de beholder etter 10. klasse. Alle lærernes og barneskolelevenes PC'er, byttes ut hvert fjerde år. Dette har ført til langt mindre hærverk på utstyret og oversiktlige investeringsbudsjetter.

@ErikWestrum ved prosjektbasen har hatt ansvaret for å utarbeide Drammenskolens ikt-plan. Det er en ferdighetsplan for grunnleggende ferdigheter som inneholder kompetansemål basert på "verb" og med en tilhørende ressurspakke. Fokusområdene er:
  1. Digital kompetanse ut i alle skoler
  2. Felles plan for ikt i Drammenskolen
  3. Digitale tavler i alle klasserom
  4. Digital kompetanseheving på ikt som en grunnleggende ferdighet
Ikt-planen er meget god og det aller beste er at prosjektbasen deler den vederlagsfritt med alle som ønsker det.

Det er vanskelig å få et helt eksakt bilde av en kommune med 19 skoler, 7300 elever og 700 lærere i løpet av et dagsbesøk, men Drammenskolen ble nyansert presentert med suksesshistorier og utfordringer. Jeg er meget imponert over det arbeidet som pågår i skolene i Drammen, og de kan allerede etter to år vise til bedre resultater på nasjonale prøver og på elev/foreldreundersøkelser. Det var også interessant å høre om fokuset på ledelse og systematikken rundt lederutvikling i Drammenskolen. Alle rektorene er med i ulike nettverk og arbeidsgrupper. Hver måned er kommunaldirektør Tore Isaksen sammen med alle rektorene en hel dag og minimum halve dagen brukes til kompetanseheving i regi av prosjektbasen. I tillegg arrangeres to dager med skolelederseminar i løpet av hvert skoleår. Jeg har sjelden hørt så mye fint om en kommunaldirektør for skole, som jeg gjorde under mitt besøk i Drammen.

Siden jeg er på evig jakt etter forbedringspotensiale fant jeg et par områder for forbedring i Drammen også. Det ene er å tydliggjøre forventningene de har til rektorene som ledere og ikke minst til hvilke digitale ferdigheter rektorene bør inneha. Rektorene har etter min mening en nøkkelrolle i gjennomføringen av skoleutvikling og implementering av kompetanseheving av digitale ferdigheter. Det er også rektorene som må sørge for å få rett lærer på rett plass i skolene sine. Det andre området for forbedring er de overordnede målsettingene de har om å bli best i Norge eller bedre enn gjennomsnittet i Norge. Jeg synes de er litt slappe med tanke på at Skole-Norge er litt under gjennomsnittelig i internasjonal sammenheng. Hva med å bli et pedagogisk fyrtårn i Europa?

Drammen kommune har klart å samle seg om en hovedmålsetting og fokusområder slik at skoleeier, kommuneadministrasjon og rektorer går i samme retning, og de arbeider systematisk med å utvikle digitale ferdigheter. Klarer de å fortsette slik de har begynt, så kan norske skolefolk slutte å valfarte til Finland, New Zealand og Canada. Det mest spennende som kommer til å skje i utdanningsverden i årene fremover - kommer til å skje i Drammen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar